1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Loewie PT: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Loewie PT ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71229612;

b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Loewie PT en de cliënt;

c. cliënt: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Loewie PT;

d. training: de (personal) trainingssessie die door Loewie PT wordt verzorgd;

e. personal trainer: de natuurlijke persoon die namens Loewie PT de training geeft.  

Artikel 2.           Algemeen        

2.1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Loewie PT en de cliënt.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Loewie PT vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3.           Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten en offertes van Loewie PT binden Loewie PT niet.

3.4. Vermelde tarieven zijn inclusief btw.

Artikel 4.           Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de cliënt de overeenkomst heeft ingevuld, ondertekend en aan Loewie PT heeft geretourneerd.  

Artikel 5.           Annuleringsvoorwaarden

5.1. De annuleringsvoorwaarden die gelden voor de ciënt, gelden voor elk pakket die de cliënt bij Loewie PT afneemt.

5.2. Voor elk pakket gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

a. De sessies moeten binnen de looptijd van elk pakket, respectievelijk 1, 3 of 6 maanden, opgemaakt worden.

b. In overleg kan bij ziekte/blessures/vakantie de looptijd opgeschoven worden. Dit is altijd ter beoordeling van Loewie PT en zal per individuele situatie bepaald worden.

c. Er kan maximaal 1 sessie per week ingehaald worden.

d. Annuleren kan tot 24 uur van te voren, de sessie kan dan in overleg op een ander tijdstip ingehaald worden, mits er een geschikt moment gevonden kan worden.

e. Sessies die binnen 24 uur van te voren worden geannuleerd, kunnen niet ingehaald worden en zijn voor rekening van de cliënt.

f.  Bij duo trainingen wordt er geen restitutie verleend voor de personen die niet aanwezig kunnen zijn.

5.3. Annulering kan op de volgende wijzen geschieden:

a. Middels een telefoongesprek;

b. Via een SMS bericht;

c. Via een Whatsapp bericht;

d. Via e-mail.   

Artikel 6.           Annulering van een training door Loewie PT

6.1. Bij vakantie of ziekte van de personal trainer schuiven de trainingen op. Hierdoor kan de looptijd van het pakket worden verlengd met de tijd dat de personal trainer op vakantie of ziek is.

6.2. Is de personal trainer ziek, dan wordt de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk via een telefoongesprek, SMS bericht of Whatsapp bericht in kennis gesteld.  

Artikel 7.           Feestdagen

7.1. Op de volgende dagen worden door Loewie PT geen trainingen gegeven:

a. Eerste kerstdag;

b. Tweede kerstdag;

c. Oudjaarsavond;

d. Nieuwjaarsdag.

7.2. Op de overige officieel erkende feestdagen gaan de trainingen altijd door, tenzij anders is aangegeven.

7.3. Trainingen die normaliter op een van de dagen genoemd in artikel 7.1 zouden plaatsvinden kunnen ingehaald of doorgeschoven worden.  

Artikel 8.           Uitvoering van de overeenkomst

8.1. Loewie PT is gehouden zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen en met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Loewie PT garandeert niet dat met zijn werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de inzet van de cliënt.

8.2. Loewie PT bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.

Artikel 9.           Verplichtingen van de cliënt

9.1. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Loewie PT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

9.2. De gegevens en informatie die de cliënt aan Loewie PT verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.

9.3. De cliënt dient zich te onthouden van gedragingen welke het Loewie PT onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

9.4. De cliënt is gehouden Loewie PT onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

9.5. Tijdens de training dient de cliënt geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen.

9.6. De cliënt is verplicht gedurende de training de aanwijzingen van Loewie PT op te volgen.

9.7. De cliënt dient gezondheidsklachten voor aanvang van de training te melden aan Loewie PT.

9.8. De cliënt verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat is om de training te volgen en de instructies van Loewie PT op te volgen. Indien de cliënt hieraan twijfelt, dan dient hij eerst een arts te raadplegen alvorens hij de training gaat volgen.

9.9. De cliënt dient de training te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.

9.10. Indien de cliënt zich niet geschikt acht voor de training, dan dient de cliënt dat direct aan Loewie PT te melden.

9.11. De cliënt is zich ervan bewust dat door het volgen van de training blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Loewie PT.

9.12. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training is niet toegestaan.

9.13. Als de cliënt zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is Loewie PT bevoegd de training te staken. De overeengekomen vergoeding blijft de cliënt Loewie PT in dat geval volledig verschuldigd, zo ook het recht van Loewie PT op vergoeding van eventuele schade.  

Artikel 10.        Facturatie en betaling

10.1. Facturatie geschiedt onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst.

10.2. Facturatie geschiedt voorafgaand aan elke trainingsmaand zolang het door de cliënt gekozen pakket duurt.

10.3. Facturatie geschiedt via de e-mail, tenzij de cliënt uitdrukkelijk heeft verzocht om een papieren factuur.

10.4. Loewie PT dient de betaling te hebben ontvangen voor de aanvang van de eerste training van het door de cliënt afgenomen pakket.

10.5. Indien de cliënt het gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft Loewie PT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het gehele openstaande bedrag is ontvangen.

10.6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente, conform artikel 6:119 BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de cliënt in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de cliënt.

10.7. Iedere betaling door de cliënt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de cliënt tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

10.8. Bij overschrijding van twee betalingstermijnen wordt het bedrag van het vastgelegde personal trainingspakket volledig opeisbaar.

10.9. Gemaakte incassokosten zijn voor rekening van de cliënt.

Artikel 11.        Ontbinding en opschorting

11.1. Loewie PT is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

11.2. Voorts is Loewie PT bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 12.        Aansprakelijkheid

12.1. Loewie PT kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13.2;

b. enige daad of nalatigheid van de cliënt, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.

12.2. Loewie PT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Loewie PT is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.3. Deelname aan de activiteiten tijdens de training geschiedt geheel op eigen risico. De cliënt is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training. Loewie PT kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training of die is ontstaan door het opvolgen van de door Loewie PT gegeven trainingsadviezen of instructies. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor rekening van de cliënt.

12.4. De cliënt dient zich ten allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Loewie PT. Indien de cliënt weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de cliënt verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

12.5. Loewie PT kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de cliënt op het terrein waar de training plaatsvindt.

12.6. Voor elke overeenkomst geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting aan de kant van Loewie PT. Loewie PT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door de cliënt niet behalen van een bepaald gewenst resultaat.

12.7. Loewie PT aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de cliënt voor indirecte- of gevolgschade.

12.8. Indien Loewie PT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Loewie PT beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Loewie PT gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Loewie PT beperkt tot het bedrag dat de cliënt aan Loewie PT betaald heeft voor de uitvoering van de overeenkomst tot het moment van schade.

Artikel 13.        Overmacht

13.1. Loewie PT is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.

13.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de personal trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Loewie PT geen (beslissende) controle kan uitoefenen  

Artikel 14.        Geheimhouding

14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

14.2. Loewie PT verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 15.        Intellectuele eigendom

15.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op trainingen ontwikkeld door Loewie PT blijven bij Loewie PT berusten.

15.2. Het is zonder voorafgaande toestemming van Loewie PT niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training.           

Artikel 16.        Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen tussen de cliënt en Loewie PT zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Loewie PT gevestigd is. De cliënt heeft 1 maand de tijd nadat Loewie PT zich schriftelijk jegens de cliënt op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 17.          Invulling van de pakketten

17.1. Pakket 1 maand, cliënt maakt de keuze voor één, twee of drie uur personal training per week. Bij dit pakket zit één keer per week voedingsadvies via de Eetmeter app tijdens de periode van één maand, die overeenkomt met de duur van het gekozen pakket, inbegrepen.

17.2. Pakket 3 maanden, cliënt maakt de keuze voor één, twee of drie uur personal training per week. Bij dit pakket zit één keer per week voedingsadvies via de Eetmeter app tijdens de periode van drie maanden, die overeenkomt met de duur van het gekozen pakket, inbegrepen.

17.3. Pakket 6 maanden, cliënt maakt de keuze voor één, twee of drie uur personal training per week. Bij dit pakket zit één keer per week voedingsadvies via de Eetmeter app tijdens de periode van zes maanden, die overeenkomt met de duur van het gekozen pakket, inbegrepen.

17.4. Alle voorwaarden gelden alleen tijdens de duur van het overeengekomen pakket.